Regulamin akcji promocyjnej
„Chłodny spokój na lata”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

Akcji promocyjnej „Chłodny spokój na lata”

§1.
Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Chłodny spokój na lata”.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Chłodny spokój na lata”, zwanej dalej „Promocją” jest AGED Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050082, NIP: 521-008-04-10, REGON: 011084043, Kapitał udziałowy: 110 000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna nabywająca określony poniżej Sprzęt AGD Objęty Promocją, do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, wyłącznie w Studiach Mebli Kuchennych i spełniająca określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Studio Mebli Kuchennych – miejsce sprzedaży Uczestnikowi Promocji sprzętu do zabudowy marki Liebherr wraz z meblami kuchennymi, oferujące projekt oraz wykonanie mebli kuchennych wraz z montażem mebli i urządzeń, posiadające kuchnie wzorcowe oraz znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Sprzęt AGD Do Zabudowy – urządzenia chłodnicze przeznaczone dla gospodarstw domowych, których prawidłowe użytkowanie wymaga wbudowania w meble.
 6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 8. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., dalej zwany „Okresem Promocji”.
 9. Sprzęt AGD Objęty Promocją – Sprzęt AGD do zabudowy lub wolnostojące urządzenia chłodnicze, marki Liebherr, zakupione w Okresie Promocji, wyłącznie w Studio Mebli Kuchennych, obejmujący:
  1. Sprzęt AGD do zabudowy pod front meblowy,
  2. Sprzęt AGD do zabudowy do przechowywania win,
  3. Urządzenia wolnostojące z linii Premium, obejmujące modele: SBSes7165, SBSes7353, SBSes8473, SBSes8486, SBSbs8673, SBSes8663, CBNes6256, CBNPes4878, CNPes4868, CBNPbs 4858, CBNPes 4858, CBNP 4858, CBNPgb 4855, CBNPgw 4855, KBes 4350, KB 4350, GNPes 4355, GNP 4355, GNP 3755, GNP 3255, GNP 5255, CBNPes 5758,
 10. Gwarancja, której dotyczy Promocja obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  §2.
  Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w momencie wzięcia udziału w Promocji spełniają łącznie następujące warunki:
  1. ukończyły 18 rok życia,
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  4. zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
  5. w Okresie Promocji dokonały zakupu Sprzętu AGD Objętego Promocją wraz z meblami kuchennymi wyłącznie w Studio Mebli Kuchennych. Sprzęt AGD Objęty Promocją, jak i meble kuchenne muszą zostać zakupione w tym samym Studio Mebli Kuchennych,
  6. dokonały rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, w ciągu jednego miesiąca od daty zakupu, nie później jednak niż do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji na stronie WWW).

 §3.

Zasady Promocji

 1. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni Warunki uczestnictwa w Promocji opisane w
  2 Regulaminu, otrzyma przedłużoną o 2-lata gwarancję na zakupiony Sprzęt AGD Objęty Promocją.
 2. Rejestracja następuje poprzez jednorazowe przesłanie poprawnie wypełnionego formularza uczestnictwa w Promocji otrzymanego w Studiu Mebli Kuchennych oraz kopii dowodu zakupu sprzętu i mebli (faktury lub paragonu fiskalnego, na którym widnieje marka i model urządzenia) listem poleconym na adres: AGED Sp. z o. o., 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8, z dopiskiem: „Liebherr – Chłodny spokój na lata” lub przez poprawne zarejestrowanie się on-line, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, za pomocą formularza WWW znajdującego się na stronie www.promocje-liebherr.pl wraz z załączeniem elektronicznej kopii dokumentów potwierdzających zakup sprzętu i mebli (faktury lub paragonu fiskalnego, na którym widnieje marka, model urządzenia).
 3. Dowód zakupu sprzętu Uczestnik jest zobowiązany przechowywać przez cały okres gwarancji.
 4. Prawidłowo wypełniony formularz lub formularz rejestracyjny on-line powinien zawierać:
  1. dane osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz własnoręcznego podpisu w przypadku kuponów rejestracyjnych,
  2. dane Studia Mebli Kuchennych, w którym został dokonany zakup sprzętu i mebli kuchennych, w postaci nazwy, adresu oraz nr NIP,
  3. model urządzenia
  4. numer seryjny urządzenia
 5. Uczestnik Promocji, po spełnieniu powyższych wymogów w ciągu 2 miesięcy od daty rejestracji, otrzyma drogą pocztową Poświadczenie Przedłużonej Gwarancji, które uprawniać go będzie do korzystania z warunków gwarancji Liebherr / Aged Sp. z o.o., w okresie 4-lat od daty dokonania zakupu Sprzętu AGD Objętego Promocją.
 6. Warunkiem skorzystania z objętej gwarancją naprawy serwisowej jest przedstawienie pracownikowi serwisu firmy Liebherr lub Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu:
  1. dowodu zakupu sprzętu objętego promocją,
  2. karty gwarancyjnej na sprzęt objęty promocją,
  3. specjalnego Poświadczenia Przedłużonej Gwarancji.
 7. Szczegółowe warunki gwarancji na produkty objęte promocją znajdują się w karcie gwarancyjnej otrzymanej przy zakupie towaru.
 8. Organizator, dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności oraz kompletności. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu. Organizatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania oryginału dokumentu potwierdzającego zakup urządzeń, jak również potwierdzenia faktu zakupu w Studio Mebli Kuchennych.
 9. Uczestnik dokonując rejestracji wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie i jest równoznaczne z zapoznaniem się treścią Regulaminu.

 §4.

Reklamacje i roszczenia 

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do dnia 31 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu reklamacji na powyższy adres).
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.

§5.

Postanowienia końcowe 

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie www.promocje-liebherr.pl oraz w Studiach Mebli Kuchennych biorących udział w Promocji, a także pod adresem Organizatora: AGED Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8.
 2. Przystąpienie do udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Promocją oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Promocji jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi Organizatorowi realizację Promocji w stosunku do danej osoby, która nie wyraziła zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Promocji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji.
 8. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem Promocji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: rodo@aged.com.pl lub drogą pocztową: Aged Sp. z o.o. 3 Maja 8 05-800 Pruszków. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres obowiązywania Promocji na podstawie zgody (do czasu cofnięcia zgody) lub przez okres 3 lat od daty zakończenia Promocji.
 11. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.
 12. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator AGED Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą przez podmioty działające na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 13. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu przeprowadzenia lub wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu zaprzestania korzystania przez Uczestnika Promocji z adresu poczty elektronicznej, zmiany numeru telefonu lub adresu zamieszkania, podanych podczas rejestracji oraz z przyczyn po stronie dostawców usług internetowych.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie listów, przesyłek, a także za wszystkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej i ewentualne opóźnienia z tym związane.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie dokumentów funkcjonujących w Promocji.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji. Aktualna wersja Regulaminu Promocji zamieszczona jest na stronie www.promocje-liebherr.pl.
 18. Warunki Promocji określone są w Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY